Overzicht Best

Privacy-statement

STODT hecht veel waarde aan uw privacybelangen.

In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verwerking(en) van uw persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website [email protected] (hierna: ‘de website’ of ‘onze website’). Daarnaast informeert STODT u onder meer over uw rechten ten aanzien van de verwerkingen van uw persoonsgegevens op de website.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn omschreven. Daarnaast zullen wij uw persoonsgegevens niet met anderen delen, tenzij in deze privacyverklaring anders wordt aangegeven. Bovendien zullen wij te allen tijde onder meer zorg dragen voor een passende beveiliging van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring moet worden gelezen in samenhang met ons cookiebeleid.


Persoonsgegevens

STODT verwerkt in het kader van uw gebruik van de website persoonsgegevens die rechtstreeks bij u worden verkregen. Deze informatie verstrekt u ons bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op de website of wordt bij u verzameld door het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door STODT, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.


Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van onze website voor de volgende doeleinden:

 • functioneren van de website, analytische en trackingdoeleinden (verwerkingen van persoonsgegevens voor deze doeleinden vinden plaats met behulp van cookies);
 • opnemen van contact met u naar aanleiding van een door u verzonden bericht via het contactformulier;
 • verslaglegging over de uitgevoerde werkzaamheden en bijzondere activiteiten rondom projecten;
 • verslaglegging over diverse activiteiten voor ons personeel, waaronder jubilea, bedrijfsfeesten;
 • promotie van onze bedrijven en de sector waarin wij actief zijn;
 • promotie van onze medewerkers;
 • promotie van onze producten en ontwikkelingen waar we mee bezig zijn;
 • informeren van belanghebbenden en geïnteresseerden over onze projecten, (toekomstige) opdrachtgevers en onze medewerkers;
 • werving van nieuw personeel;
 • commercie;
 • enthousiasmeren van (onder meer) de jeugd om in onze sectoren (en bij onze organisatie) aan het werk te gaan;
 • uitstraling van ons bedrijf positief beïnvloeden;


Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van de website hoofdzakelijk omdat u daarvoor vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming geeft gegeven. Dit is onder meer het geval bij verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van ons contactformulier en voor het gebruik van analytische cookies. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekken daarvan. U kunt uw toestemming intrekken door een mailbericht te sturen naar [email protected], of door het contactformulier te gebruiken.

Een deel van de verwerkingen van uw persoonsgegevens vindt plaats omdat dit noodzakelijk is voor het functioneren van de website. Bij deze verwerkingen van persoonsgegevens hebben wij dan ook een gerechtvaardigd belang, namelijk het exploiteren van onze website. Deze verwerkingen hebben geen tot een zeer geringe impact op uw privacy. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het gebruik van zogenaamde ‘essentiële’ cookies.

Meer informatie omtrent ons gebruik van cookies vindt u in ons cookiebeleid.


Ontvangers

Alleen degenen binnen STODT waarvan het noodzakelijk is dat zij toegang tot de persoonsgegevens hebben, krijgen hier toegang toe. Dit zijn onder de hiervoor genoemde omstandigheden onze afdelingen Klant & Markt en ICT. Onze werknemers, alsmede de derden waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn te allen tijde verplicht tot de vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens.

STODT verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het behalen van onze verwerkingsdoeleinden. In dat kader verstrekt STODT. uw persoonsgegevens onder omstandigheden aan onze website ontwikkelaar, cookieontwikkelaars, ICT-dienstverleners. Daarnaast stelt STODT persoonsgegevens aan derden ter beschikking indien een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel haar daartoe verplicht.

Indien en voor zover de genoemde ontvangers als verwerker kwalificeren, zijn met hen conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkersovereenkomsten gesloten.

Indien en voor zover STODT persoonsgegevens verstrekt aan organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zal zij dat slechts doen voor zover het een organisatie in een land betreft dat voldoet aan de door de Europese Commissie gestelde eisen van een ‘passend beveiligingsniveau’. Indien de persoonsgegevens worden opgeslagen in of door een verwerker die gevestigd is in de Verenigde Staten en die niet op de lijst van het ‘EU-US Privacy Shield’ staat - zal STODT middels bindende bedrijfsvoorschriften (‘binding corporate rules’) of modelbepalingen van de Europese Commissie verwerker zorgen dat deze verwerkers passende waarborgen bieden als omschreven in de AVG.


Bewaartermijnen

STODT verwerkt uw persoonsgegevens slechts voor zover dit noodzakelijk is voor het behalen van het doeleinde waarvoor zij verwerkt worden, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. Voor de specifieke bewaartermijnen van de door ons gebruikte cookies verwijzen wij naar ons cookiebeleid.


Uw rechten

U heeft het recht om bij ons een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u door ons worden verwerkt. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Wij zullen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd.

Bovendien heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang.

Uw verzoek of bezwaar kunt u aan ons toezenden met behulp van de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.


Klachten

Eventuele klachten met betrekking tot deze privacyverklaring, ons cookiebeleid of de omgang met uw persoonsgegevens kunt u aan ons toezenden met behulp van de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens

STODT
Gieterij 212
7553 VZ Hengelo

STODT
De Rijn 14
5684 PJ Best

088 011 23 45
[email protected]

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op onze website en kan doorlopend aan verandering onderhevig zijn. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 09-05-2019.

socialmedia
Cookie instellingen

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van uw interesse en kun je informatie delen via social media. Op de cookiepagina kunt u altijd uw instellingen weer wijzigen. Privacy Statement | Naar cookiepagina

weigeren accepteren