Cursus CNC frezen Fanuc

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van STODT

0. Definities

Opleiding/cursus: Onderwijs, opleiding, cursus, maatwerktraject en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

Klant: Onderneming, ongeacht haar rechtsvorm, die een educatieve dienst van STODT afneemt.

1. Toepasselijkheid

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, offertes en overeenkomsten van STODT.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze vooraf schriftelijk tussen STODT en de klant zijn overeengekomen.
 • Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede de elektronische communicatie verstaan. (Bijvoorbeeld e-mail).
 • Door inschrijving voor een cursus of opleiding aanvaardt de klant automatisch de algemene voorwaarden.
 • In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien zal STODT een regeling treffen naar redelijkheid.

2. NRTO

STODT is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding – NRTO. STODT onderschrijft de gedragscode van de NRTO. STODT conformeert zich aan het oordeel van de beroepsinstantie en zorgt voor een snelle afhandeling van eventuele consequenties

3. Orde- en gedragsregels

 • Voor cursisten, medewerkers en bezoekers is het vanzelfsprekend aanwijzingen en instructies van bevoegde personen op te volgen.
 • De Gieterij in Hengelo, waar het STODT opleidingscentrum in Hengelo onderdeel van is, is een rookvrij gebouw. Alleen aan de voorzijde van het gebouw is een ruimte waar gerookt mag worden. Per 1 januari 2020 zijn alle scholen verplicht een rookvrij schoolterrein te hebben.
 • Het STODT opleidingscentrum in Best is een rookvrij gebouw. Hier mag alleen aan de voorzijde van het gebouw op de parkeerplaats gerookt worden.
 • STODT zorgt voor een veilig klimaat1. Het opleidingsgebouw en het –terrein houden we daarom vrij van drugs2, wapens3 en vuurwerk.
 • Correct gebruik van de toepassingen van de computer voor onderwijsdoeleinden is vanzelfsprekend.

Indien de directie van STODT beslist dat je door overtreding van bovenstaande regels vroegtijdig van de opleiding/cursus wordt geroyeerd is er geen restitutie van opleidingsgelden.

1 Om dit veilige klimaat te garanderen worden at random controles uitgevoerd op kluisjes, tassen en jassen. Hierbij kunnen snuffelhonden worden ingezet. Ook rondom de gebouwen en in de fietsenstallingen worden controles uitgevoerd.
2 Het is niet toegestaan drugs te gebruiken, bij je te hebben of te verhandelen.
3 De Wet wapens en munitie geeft aan voor welke wapens het verboden en strafbaar is deze te dragen.

4. Totstandkoming van een aanmelding

 • Inschrijving voor een cursus en/of opleiding vindt plaats via het inschrijfformulier, per e-mail of via het inschrijfformulier op de website.
 • Na een inschrijving voor een cursus in de open inschrijving is er een bedenktermijn van 14 dagen van toepassing. Echter indien de cursus binnen 6 weken start is er geen bedenktermijn maar gelden de algemene voorwaarden.
 • De inschrijving wordt definitief wanneer STODT de inschrijving schriftelijk heeft bevestigd.
 • Plaatsing in een cursus en/of opleiding geschiedt in volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier.

5. Annulering van een cursus/opleiding door STODT

 • Indien het aantal inschrijvingen voor een cursus of opleiding naar het oordeel van STODT onvoldoende is, staat het STODT vrij de cursus of opleiding naar een andere locatie en/of datum te verplaatsen. Indien de klant door deze wijziging besluit de inschrijving te annuleren heeft de klant het recht dit kosteloos te doen.
 • Indien STODT door overmacht moet besluiten een cursus of opleiding vroegtijdig te beëindigen kan in overleg met de cursist en/of klant de volgende mogelijke oplossing worden gevonden:
  - voortzetting van de cursus op een later tijdstip
  - restitutie van een evenredig deel van de cursusprijs
 • STODT hanteert hiervoor een uitbetalingstermijn van 30 dagen

6. Annulering van een cursus/opleiding door de klant

 • Na inschrijving heeft de klant het recht deze te annuleren. Deze annuleren kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij STODT. De ontvangstdatum is het uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de annuleringskosten.
 • In geval van annuleren is STODT gerechtigd de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen:

- Bij annulering tot zes weken voor aanvang van de cursus of opleiding: 20% van de cursusprijs.

- Bij annulering tussen zes weken en twee weken voor aanvang van de cursus of opleiding: 50% van de cursusprijs.

- Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus of opleiding: de totale cursusprijs.

 • In geval van annuleren van een inschrijving aan een cursus of opleiding kan de klant een vervangende deelnemer aanwijzen. STODT beslist of de desbetreffende persoon tot de cursus of opleiding wordt toegelaten.
 • Indien de cursus en/of opleiding voortijdig beëindigd wordt blijven de totale cursuskosten verschuldigd.
 • Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van de cursusprijs.

7. Betaling

 • De factuur voor de verschuldigde bedragen ten behoeve van een cursus of opleiding wordt vanaf 5 werkdagen voor de eerste cursusbijeenkomst door STODT verzonden naar het door de klant opgegeven factuuradres.
 • Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. STODT hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.
 • Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn voldaan heeft zal STODT een betalingsherinnering sturen om het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen alsnog te voldoen.
 • Bij niet-tijdige betaling zal STODT de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De invorderingskosten komen voor rekening van de klant.
 • Alle door STODT genoemde bedragen zijn exclusief btw.

8. Certificaat

 • Bij een voldoende beoordeling en een minimale aanwezigheid van 75% ontvangt de deelnemer een certificaat van de cursus.
 • Bij een onvoldoende beoordeling en een minimale aanwezigheid van 50% ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. Indien de deelnemer minder dan 50% aanwezig is geweest ontvangt de deelnemer niets.
 • De certificaten en/of bewijzen van deelname worden na betaling van de factuur door de klant door STODT verzonden dan wel uitgereikt.

9. Registratie persoonsgegevens

De persoonsgegevens verstrekt door de klant of deelnemer kunnen deel uitmaken van een persoonsregistratie, waarvan STODT de houdster is.
STODT zal de verstrekte of ter kennis gekomen informatie zorgvuldig behandelen. Op de persoonsregistratie zijn de wettelijke privacyregels van toepassing. Deze privacyregels zijn te vinden op www.stodt.nl.
STODT, haar personeel en/of voor STODT werkzame personen zullen persoonsgegevens en overige persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen.

10. Cursus- en lesmateriaal

 • Modules, modellen, technieken, instrumenten waaronder ook software, die worden gebruikt voor de uitvoering van de cursus/opleiding zijn en blijven eigendom van STODT tenzij anders overeengekomen.
 • Het cursus- en lesmateriaal waarvoor de cursusprijs is betaald, wordt eigendom van de deelnemer. Het is de deelnemer niet toegestaan om het cursus- en lesmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken of het materiaal te verveelvoudigen of openbaar te maken.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door STODT uitgereikte cursus- en lesmateriaal liggen bij STODT. Het cursusmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enig andere wijze. Openbaring kan derhalve alleen geschieden na verkrijgen van schriftelijke toestemming van STODT.

11. Overige bepalingen

STODT is nimmer aansprakelijk voor diefstal van goederen of schade aan goederen van cursisten of derden tijdens het verblijf op het terrein of in het gebouw waarin STODT de lessen verzorgt. STODT houdt zich het recht voor om tussentijdse prijsaanpassingen door te voeren op de genoemde prijzen.

12. Klachten

Klachten over facturering en/of uitvoering van een cursus en/of opleiding moeten na constatering door de klant tijdig, volledig omschreven en schriftelijk worden ingediend bij de directie van STODT. Een klacht dient per aangetekende post te worden gezonden aan:

STODT
t.a.v. Directie
Gieterij 212
7553 VZ Hengelo

Klachten schorten de betalingsverplichting niet op. Na ontvangst van een klacht wordt binnen 5 werkdagen gereageerd. STODT handelt de klacht na ontvangst binnen 10 werkdagen af. Bij afwijking van deze termijn stelt STODT de klagende partij binnen 10 werkdagen op de hoogte en geeft een indicatie af van de termijn waar binnen de klacht afgehandeld wordt. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. De correspondentie omtrent een klacht wordt door STODT 2 jaar in het archief bewaard.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, wordt de klacht gestuurd naar NRTO als onafhankelijke derde. Het oordeel hiervan is bindend.
Mocht echter ook hier geen oplossing worden gevonden ontstaat er een geschil dat ter toetsing aan de rechter kan worden voorgelegd.

13. Recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden onderworpen aan een bevoegde rechter.

socialmedia