Waarom moeten maakindustriebedrijven de meetlat hoger leggen?

Vorige week was het helaas weer zover! Ik kreeg een bekeuring van het Centraal Justitieel Incassobureau. Bij de snelheidsovertreding kreeg ik de locatie, het tijdstip en snelheid door met de correctie marge. Bij deze marge is geen rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van de situatie: mijn auto, de locatie, de temperatuur en mijn eigen  rijvaardigheden. Factoren die van invloed zijn op de correctie marge en hoe de snelheidsmeting moet worden geïnterpreteerd.

Waarom nemen wij deze meting en de daarbij behorende nauwkeurigheids- en betrouwbaarheidsmarge voor waarheid aan? Hoe is deze correctie marge eigenlijk tot stand gekomen? Waarom is deze marge nog steeds hetzelfde als 10 jaar geleden? Dit terwijl de meetapparatuur en de technologie steeds nauwkeuriger, geavanceerder en preciezer is geworden. Deze vragen zie ik met product metingen in de Nederlandse maakindustrie steeds vaker terugkomen. Waarom speelt dit steeds vaker op een grotere schaal? En hoe gaat zich dit verder naar de toekomst ontwikkelen? Wat vraagt dit van de Nederlandse maakbedrijven?

De meetlat voor de Nederlandse maakindustrie moet steeds hoger
De Nederlandse maakindustrie kenmerkt zich door een groot aantal precisie toeleveranciers, die wereldwijd leveren en opereren. De fabrikanten waaraan zij leveren leggen de meetlat steeds hoger voor nauwkeurigheid, voorspelbaarheid, potentiële afwijkingen en de daarmee te verrichten kwaliteitscontroles van hun producten. Daarbinnen wil je voorkomen dat appels met peren worden vergeleken. Dit vereist denken en doen vanuit internationale uniforme ISO kwaliteitsstandaarden. Om zo de brug te slaan tussen output vanuit de meetapparatuur en de specifieke klant kwaliteitseis.

De uitdaging ligt hierin zoals gewoonlijk niet bij de technologie, maar bij de mens. Met de meetapparatuur en software die beschikbaar is wordt het mogelijk om steeds nauwkeurigere metingen en analyses te doen. In Duitsland is dit in vroegtijdig stadium, in 1998, al herkend en is er op ingesprongen door een kennisconsortium van Overheid, Onderzoek, Onderwijs en Bedrijfsleven. Daaruit is in 2001 een nieuwe uniforme standaard voor meettechniek, genaamd AUKOM, ontstaan. AUKOM heeft een allesomvattende en fabrikant neutrale meetstandaard ontwikkeld voor meettechnicus met daarbij behorende leermiddelen.

AUKOM is uitgegroeid tot een internationale standaard en wordt door de Nederlandse maakbedrijven en toeleveranciers steeds meer als de nieuwe meetstandaard gezien. Sinds 2001 zien wij dat er steeds meer Nederlandse maakbedrijven zich certificeren op de AUKOM norm. Waarom doen maakbedrijven dit? En wordt meten dan het nieuwe goud?

Is meten dan het nieuwe goud? Moet iedereen AUKOM omarmen?
Nee, dat is het niet. Om hoogwaardige producten te garanderen en volwaardige partner te zijn naar je klanten wordt het wel steeds noodzakelijker. Het creëert daarnaast  onderscheidend vermogen: het geeft in de markt aan dat je voor high-end precisie vakmanschap staat. In de medische, automotive en aerospace sectoren eisen fabrikanten steeds nauwkeurige meet analyses en uitgebreide kwaliteitsrapportages. De trend zien wij doorzetten in andere sectoren waaronder agri, bouw en energie.

Maakbedrijven uit deze sectoren zien wij in een groeiend aantal deelnemen aan onze AUKOM cursussen. Enerzijds gedreven uit klanteisen (vraag), top vakmanschap, aanschaf nieuwe meetapparatuur, internationale ambitie, risico management en kwaliteitzorg. Anderzijds omdat bestaande meetopleidingen en meetapparatuur fabrikanten niet voorzien in trainingen en opleidingen voor internationale uniforme en fabrikant onafhankelijke standaarden. Maakbedrijven die inzetten op hoogwaardige precisie en producten in de internationale markt ontkomen niet meer aan AUKOM. Als je als maakbedrijf de koploper wil zijn in precisie vakmanschap en kwaliteitsstandaarden en je dit hoog in het vaandel hebt staan, helpt AUKOM je de kennispositie en kwaliteitszorg op een hoger niveau te tillen.

Waar begin je als maakbedrijf en hoe bepaal je de eigen meetlat?
Hoe bepaal je nu de hoogte van de meetlat voor je eigen bedrijf? Neem de bekeuring, hoe interpreteer je nu de meetdata en bepaal je wat goed is of niet? Wordt er met alle externe factoren voldoende rekening gehouden en zijn medewerkers en partners daar voldoende bewust van?

De antwoorden op deze vragen bepalen welke plek en focus meten binnen je bedrijf moet hebben.

Meer weten en aan de slag met de vragen in een praktische setting?
Neem deel aan de kennissessie “De maakindustrie tegen meetlat” op woensdagmiddag 26 juni 2019 en maak laagdrempelig kennis met het hoe, wat en waarom van AUKOM in de praktijk bij Mitsubishi in Almere.

Wilt u deelnemen aan de kennissessie? Meld u dan via STODT tav Heleen Krim: secretariaat@stodt.nl. Het seminar heeft een kleinschalig karakter er is plek voor maximaal 25 deelnemers, meld u daarom snel aan.

Onder spanning!

NEN3140, wat betekent het?
De norm NEN3140 richt zich op het veilig werken aan elektrische installaties voor laagspanning. De norm is dus van toepassing op installaties of machines die werken op laagspanning. Dat zijn spanningen tot 1000 Volt wisselspanning en 1500 Volt gelijkspanning. In de norm wordt beschreven hoe elektrotechnici op een veilige manier aan elektrische installatie kunnen werken. Wanneer elektrotechnici werken conform deze norm, dan voldoen ze aan de Arbowet en aan de Arbo besluiten. Hierop is de norm NEN3140 getoetst. In de norm wordt ook geregeld wie er aan elektrische installaties mogen werken en wat hiervoor hun kwalificaties dienen te zijn. Verder wordt in de norm aangegeven hoe de elektrotechnische medewerkers schriftelijk moeten worden benoemd tot bijvoorbeeld: Installatieverantwoordelijke, Werkverantwoordelijke, Vakbekwaam Persoon of Voldoend Onderricht Persoon. Verder worden in de norm diverse procedures vermeld om veilig aan elektrische installaties te kunnen werken. Vanzelfsprekend wordt er de Lock-Out, Tag-out en Try-out (LTT) procedure besproken.

Wat is het belang van NEN3140 voor de bedrijven?NEN3140
Bedrijven dienen te voldoen aan de bepalingen van de Arbowet. De norm NEN3140 is een middel om hieraan te kunnen voldoen. Voor bedrijven, waarvan de medewerkers aan elektrische installaties werken, is het dus van belang dat zij deze medewerkers schriftelijk aanwijzen. De procedure voor deze aanwijzing wordt in de norm NEN3140 vermeld. Om een medewerker te kunnen aanwijzen tot Installatie- of Werkverantwoordelijke, Vakbekwaam Persoon of Voldoende Onderricht Persoon, dient er beoordeeld te worden of de medewerker op het juiste niveau aan de volgende criteria voldoet:
– Juiste Vakkennis
– Juiste Vaardigheid
– Juiste Beroepshouding

Deze beoordeling kan door eigen gekwalificeerd personeel plaatsvinden volgens richtlijnen van de norm NEN3140. Wanneer een medewerker aan deze criteria voldoet, dan kan pas een benoeming plaatsvinden. Bedrijven dienen er dus zelf zorg voor te dragen, dat de elektrotechnische medewerkers o.a. over voldoende vakkennis beschikken en kennis moeten hebben van de norm NEN3140.

Waarom is het belangrijk om aan de norm NEN3140 te voldoen?
Bedrijven moet zich houden aan de Arbowet. Wanneer ze dat niet doen, dan kan dat ernstige gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. De Inspectie SZW is de handhavende instantie voor de Arbowet en die kan bij overtreding van de Arbowet, via gerechtelijke procedures, boetes en gevangenisstraffen opleggen. Bij een zeer ernstige overtreding van de Arbowet kan dat zelfs tot gedwongen bedrijfssluiting leiden. Bovendien kunnen er behoorlijke schadeclaims ontstaan wanneer er schade wordt aangericht aan eigendommen van derden. Ook verzekeraars stellen steeds vaker eisen m.b.t. het werken volgens de van toepassing zijnde wetgeving. Wordt hier niet aan voldaan, dan kan dat het inhouden van een gehele of gedeeltelijke schade-uitkering tot gevolg hebben. Dus voor bedrijven is het van belang dat hun elektrotechnische medewerkers goed opgeleid zijn en voldoende kennis hebben van de norm NEN3140. Hierdoor wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er ernstige ongevallen plaatsvinden.

NEN3140Welke NEN3140 cursussen biedt STODT Toekomsttechniek?
STODT biedt NEN3140 cursussen aan, waarin je wordt geleerd om veilig om te gaan met elektrische installaties volgens de norm NEN3140. Er is een basiscursus van 2 dagen die bestemd is voor iedereen die nog nooit een cursus NEN3140 heeft gevolgd. Verder is er een herhalingscursus van 1 dag bestemd voor iedereen die al eerder een basiscursus heeft gevolg. Het is verplicht om deze cursus periodiek te herhalen. Onze ervaring leert dat dit voor de meeste bedrijven elke 2 à 3 jaar dient plaats te vinden. Wanneer u hier advies over wenst kunt u altijd bij STODT om informatie vragen en een handige tool om de herhalingsfrequentie te bepalen.
De NEN3140 cursus bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel. De cursussen zijn zowel geschikt voor Installatieverantwoordelijken, Werkverantwoordelijken, Vakbekwame Personen alsook Voldoend Onderrichte Personen. De cursus wordt afgesloten met een meerkeuzetoets. Bij het behalen hiervan ontvangt de cursist een certificaat van deelname. Naast de NEN cursussen biedt STODT ook vervolgcursussen in de elektrotechniek.

Advies van een specialist
Zorg dat uw medewerkers voldoende zijn opgeleid om de risico’s, die het werken aan elektrische installaties met zich meebrengt, zoveel mogelijk te voorkomen. Zo kunt u later uzelf nooit verwijten dat u niet alles in het werk hebt gesteld om uw medewerkers voldoende bewust te maken van de gevaren van elektrische installaties.

Met vriendelijke groet,

Anton Bannink
freelancedocent STODT

NEN3140 specialist bij STODT
STODT verzorgt meer dan 250 verschillende cursussen en BBL opleidingen op MBO en HBO-niveau.
STODT is een zelfstandig kenniscentrum en praktijkopleider dat bedrijven in de maakindustrie helpt om hun engineering- en productieprocessen te verbeteren en zo een blijvend hoger rendement te behalen.
Hierbij ligt het zwaartepunt op de praktijk, deskundige begeleiding, advisering, een up-to-date lesprogramma en een modern CNC machinepark. STODT legt de focus op de optimale inzet van medewerkers, organisatie en moderne productie technologie.