Algemene voorwaarden

Aanmelding
U kunt zich voor een cursus aanmelden: via de website www.stodt.nl of door het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend toe te zenden aan STODT. Pas na ontvangst van uw ondertekende aanmeldingsformulier is uw aanmelding definitief en reserveren wij een cursusplaats. Wij zenden u binnen één week na ontvangst van uw aanmeldingsformulier een bevestiging van uw inschrijving. Plaatsing in een cursus geschiedt in volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier. Bij voldoende aanmeldingen sturen wij uiterlijk één week voor de start van de cursus een uitnodiging met informatie over o.a. cursusdag, cursusdata, docent en cursuslocatie.

Facturering
De factuur wordt op de dag van de eerste cursusbijeenkomst gezonden aan degene die door ondertekening van het aanmeldingsformulier aan heeft gegeven de betalingsverplichting op zich te zullen nemen.
Deze factuur dient u binnen 30 dagen na factuurdatum te hebben voldaan. Bij betaling na deze termijn zijn wij gerechtigd u rente in rekening te brengen (wettelijk rentepercentage).

Annulering door cursist c.q. betalingsplichtige
Tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding heeft u de mogelijkheid kosteloos te annuleren. Vanaf de verzendingsdatum van de uitnodigingsbrief bent u de volledige cursusprijs verschuldigd. Als moment van annulering geldt de datum van ontvangst van uw annulering door STODT.
Uitsluitend in gevallen die STODT beoordeelt als zijnde overmacht kan van bovenstaande annuleringsprocedure worden afgeweken. Annulering dient schriftelijk aan STODT te geschieden.
Ook indien u besluit de cursus voortijdig te beëindigen blijft de betalingsplichtige de totale cursuskosten verschuldigd. De betalingsplichtige mag een vervanger aanwijzen. In overleg met STODT wordt besloten of de desbetreffende persoon tot de cursus wordt toegelaten. Vervanging ontheft de betalingsplichtige niet van zijn verplichtingen. Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van de cursusprijs. Alleen in overleg met STODT kan de betalingsverplichting worden overgedragen aan derden.

Annulering door STODT
STODT behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren wegens te weinig deelname. Reeds betaalde cursusprijzen worden in dat geval volledig gerestitueerd.
De annulering wordt uiterlijk voor de eerste cursusbijeenkomst schriftelijk dan wel mondeling gemeld aan de cursist en betalingsplichtige. Indien STODT door overmacht moet besluiten de cursus vroegtijdig te beëindigen kan in overleg met de cursist(en) en / of betalingsplichtige(n) de volgende mogelijke oplossing worden gevonden
– voortzetting van de cursus op een later tijdstip
– restitutie van een evenredig deel van de cursusprijs

Certificaat
Bij een voldoende beoordeling en een minimale aanwezigheid van 75% ontvangt u een certificaat. Bij een onvoldoende beoordeling en een minimale aanwezigheid van 50% ontvangt u een bewijs van deelname. Indien u minder dan 50% aanwezig bent geweest, ontvangt u niets. De certificaten worden na betaling van de factuur uitgereikt.

Registratie persoonsgegevens
De persoonsgegevens verstrekt door werkgever of cursist kunnen deel uitmaken van een persoonsregistratie, waarvan STODT de houdster is. Op deze persoonsregistratie zijn de wettelijke privacyregels van toepassing. Deze privacyregels zijn te vinden op www.stodt.nl.

Auteursrecht
Het cursusmateriaal waarvoor de cursusprijs is betaald, wordt eigendom van de cursist. Het auteursrecht op het door STODT uitgegeven cursusmateriaal berust bij STODT. Het cursusmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STODT.

Overige bepalingen
STODT is nimmer aansprakelijk voor diefstal van goederen of schade aan goederen van cursisten of derden tijdens het verblijf op het terrein of in het gebouw waarin STODT de lessen verzorgt. STODT houdt zich het recht voor om tussentijdse prijsaanpassingen door te voeren op de genoemde prijzen.

Orde- en gedragsregels:

  • Voor cursisten, medewerkers en bezoekers is het vanzelfsprekend aanwijzingen en instructies van bevoegde personen op te volgen.
  • De Gieterij is een rookvrij gebouw. Alleen aan de voorzijde van het gebouw is een ruimte waar gerookt mag worden. Ook het STODT opleidingscentrum aan De Rijn 14 in Best is een rookvrij gebouw. Hier mag alleen aan de voorzijde van het gebouw op de parkeerplaats gerookt worden.
  • We zorgen voor een veilig klimaat1. Het schoolgebouw en het –terrein houden we daarom vrij van drugs2, wapens3 en vuurwerk.
  • Correct gebruik van de toepassingen van de computer voor onderwijsdoeleinden is vanzelfsprekend.

Indien de directie beslist dat u door overtreding van bovenstaande regels vroegtijdig van de opleiding/cursus wordt geroyeerd is er geen restitutie van opleidingsgelden.

1 Om dit veilige klimaat te garanderen worden at random controles uitgevoerd op kluisjes, tassen en jassen. Hierbij kunnen snuffelhonden worden ingezet. Ook rondom de gebouwen en in de fietsenstallingen worden controles uitgevoerd.
2 Het is niet toegestaan drugs te gebruiken, bij je te hebben of te verhandelen.
3 De Wet wapens en munitie geeft aan voor welke wapens het verboden en strafbaar is deze te dragen.